CIELE SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – 5. ROČNÍK

Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ je – v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané na 1. stupni ZŠ – získať komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne používanie slovenského jazyka. Kľúčovou cieľovou kompetenciou je kultivovaná komunikácia v slovenskom jazyku, t.j. schopnosť výstižne vyjadriť a interpretovať svoje myšlienky, pocity a informácie ústne a písomne a zapájať sa do komunikácie v rozličných sociálnych kontextoch. Vytýčený výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý zahrňuje tieto čiastkové ciele:

– naučiť sa tvoriť ústny i písomný prejav (podľa žánru a postupu), aktívne si osvojiť určité jazykové

prostriedky

– získať stručný prehľad o preberaných predstaviteľoch slovenskej literatúry a ich dielach a schopnosť pracovať s umeleckým textom primeraným veku a jazykovým a literárnym zručnostiam žiakov;

– čiastočne si osvojiť metódu uvedomeného a efektívneho učenia sa slovenského jazyka;

– získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným, schopnosť asertívneho správania, schopnosť pracovať v kolektíve a v skupine;

– osvojiť si, preberať a formovať postoje, schopnosť rozoznať sociálne hodnoty, argumentovať pre všeľudské hodnoty a etické normy (napríklad láska, pravda, humanita, krása, dobro, mier, tolerancia, láska k vlasti);

– získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť prežívania, schopnosť rozvíjať seba samého, schopnosť získavať vedomie zodpovednosti , sebaúctu a sebadôveru;

– získavať kultúrne a multikultúrne vzdelanie, postoje, vzťahy a správanie, schopnosť vážiť si kultúru a spoločenské mravy iných národov a národností, ako aj schopnosť vážiť si literatúru, umenie, hudbu a ďalšie formy tvorivých prejavov slovenského národa.

–   Rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť v rámci jednotlivých zložiek predmetu. Využívať rôzne techniky a druhy čítania s porozumením (napr. informatívne čítanie, zážitkové čítanie). Posilniť komunikatívno-zážitkový model vyučovania a interpretačno-hodnotiaci spôsob práce.

– Upevňovanie a rozširovanie obsahu vzdelávania, t.j. konkrétnych pojmov je v kompetencii predmetovej komisie slovenského  jazyka a literatúry.

 

 

 

 

CIELE SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – 6. ROČNÍK

Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 6. ročníku ZŠ je – v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané v 5. ročníku – získať komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne používanie slovenského jazyka. Kľúčovou cieľovou kompetenciou je kultivovaná komunikácia   v slovenskom jazyku, t.j. schopnosť výstižne vyjadriť a interpretovať svoje myšlienky, pocity a informácie ústne a písomne a zapájať sa do komunikácie v rozličných sociálnych kontextoch. Vytýčený výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý zahrňuje tieto čiastkové ciele:

– naučiť sa tvoriť ústny i písomný prejav (podľa žánru a postupu), aktívne si osvojiť určité jazykové prostriedky

– získať stručný prehľad o preberaných predstaviteľoch slovenskej literatúry a ich dielach a schopnosť pracovať s umeleckým textom primeraným veku a jazykovým a literárnym zručnostiam žiakov;

osvojiť metódu uvedomeného a efektívneho učenia sa slovenského jazyka;

– získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným, schopnosť asertívneho správania, schopnosť pracovať v kolektíve a v skupine;

osvojiť si, preberať a formovať postoje, schopnosť rozoznať sociálne hodnoty, argumentovať pre všeľudské hodnoty a etické normy (napríklad láska, pravda, humanita, krása, dobro, mier, tolerancia, láska k vlasti);

– získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť prežívania, schopnosť rozvíjať seba samého, schopnosť získavať vedomie zodpovednosti , sebaúctu a sebadôveru;

– získavať kultúrne a multikultúrne vzdelanie, postoje, vzťahy a správanie, schopnosť vážiť si kultúru a spoločenské mravy iných národov a národností, ako aj schopnosť vážiť si literatúru, umenie, hudbu a ďalšie formy tvorivých prejavov slovenského národa.

– Rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť v rámci jednotlivých zložiek predmetu. Využívať rôzne techniky a druhy čítania s porozumením (napr. informatívne čítanie, zážitkové čítanie). Posilniť komunikatívno-zážitkový model vyučovania a interpretačno-hodnotiaci spôsob práce.

 

CIELE SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – 7. ROČNÍK

Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 7. ročníku ZŠ je – v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané v 5. a 6.  ročníku – získať komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne používanie slovenského jazyka. Kľúčovou cieľovou kompetenciou je kultivovaná komunikácia v slovenskom jazyku, t.j. schopnosť výstižne vyjadriť a interpretovať svoje myšlienky, pocity a informácie ústne a písomne a zapájať sa do komunikácie v rozličných sociálnych kontextoch. Vytýčený výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý zahrňuje tieto čiastkové ciele:

– Spisovné vyjadrovanie, primeraná aktívna i pasívna lexika, eliminovania dialektu, sústavné zámerné i mimovoľné obohacovanie slovnej zásoby, využívanie neologizmov, základnej terminológie i cudzích slov. Integrovanie historickej lexiky do pasívnej slovnej zásoby žiaka.  Schopnosť komunikácie i argumentácie.

– Zručne  pracovať s rozličnými príručkami a informatívnymi textami – PSP, MFS, SS, materiál z internetu, encyklopédia…Vyhľadávanie a spracovanie informácií. Archaizmy, historizmy a neologizmy v slovnej zásobe. V súlade  s osvojovaním lexikálnych jednotiek  určených  na produktívne  a receptívne  osvojenie a základných gramatických javov nevyhnutných na komunikáciu, osvojovaných formou poučiek a vetných modelov, získavať schopnosť porozumieť a tvoriť z gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránky správne vety, dialógy a  súvislé ústne a písomné prejavy.

– V oblasti práce s literárnym textom čítanie s porozumením, reprodukcia, analýza a interpretácia.     Dramatizácia textu, aplikovanie základných vedomostí zo všetkých rovín.

– Samostatnosť, autokorekcia, spolupráca, zodpovednosť, rozvoj štylistických zručností, tvorivosť: tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva; pretváranie textov, dialógov, fantázia pri tvorbe situácií, replík, dokončovaní a dotváraní textov, vymýšľaní rozličných hier, zapájanie sa do jazykových hier.

CIELE SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – 8. ROČNÍK

Výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 8. ročníku ZŠ je – v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané v 5., 6. a 7. ročníku – zvládnuť základné pravidlá medziľudskej komunikácie a nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku, čo je podstatným predpokladom k výstižnému vyjadrovaniu sa v ústnej i písomnej podobe. Daný výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý zahŕňa tieto čiastkové ciele:

– Spisovne sa vyjadrovať,  používať primeranú lexiku, eliminovať dialekt, sústavne obohacovať slovnú zásobu, využívať základnú terminológiu cudzích slov.

– Byť schopný zmysluplne a k veci debatovať na danú tému s využitím argumentov, protiargumentov a dokazovania.

– Vedieť pracovať a využívať jazykové príručky– PSP, MFS, SS, SSJ, SCS,  materiál z internetu, encyklopédie.

– Získavať schopnosť porozumieť a tvoriť po gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránke správne vety, dialógy a  súvislé ústne a písomné prejavy.

– V oblasti práce s literárnym textom vedieť čítať s porozumením, reprodukovať, analyzovať a interpretovať daný text. Pri práci s textom aplikovať základné vedomosti zo všetkých rovín jazyka.

– Rozvíjať tvorivosť, podporovať iniciatívu, samostatnosť a aktívny prístup k vyučovaniu jazyka.