Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle §24 a §25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, na základe ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri ZŠ Okružná 17 v Michalovciach, sa dňa 21.9. 2021 o 16:30 hod. uskutočnia voľby do Rady školy.

 

Rodičia žiakov, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy a byť na jej volebnej kandidátke, nech to oznámia triednym učiteľom.