Do aktivít prebiehajúcich na našej škole v rámci „Týždňa boja proti drogám“ sa zapojili aj žiaci I. stupňa. V rámci besied s triednymi učiteľkami sa dozvedeli, prečo máme povedať drogám NIE, prečo sú škodlivé a pre život človeka (a zvlášť detí) nebezpečné a život ohrozujúce.

Svoje myšlienky a nápady zrealizovali výrobou plagátu na témy:

  • „Zdravá desiata“  (žiaci 1. a 2. ročníkov)
  •  „Povedz NIE“ (žiaci 3. a 4. ročníkov).

 

Môžete si ich pozrieť v nasledujúcej fotogalérii.

 

PaedDr. Alena Kuchárová

koordinátor primárnej a protidrogovej prevencie na 1.stupni ZŠ