Primátor Mesta Michalovce – štatutárny zástupca zriaďovateľa

v zmysle § 3  a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka

Základnej školy v Michalovciach, Jána Švermu 6

Základnej školy v Michalovciach, Moskovská 1

Základnej školy v Michalovciach, Jana A. Komenského 1

Základnej školy v Michalovciach, Školská 2

Základnej školy v Michalovciach, Okružná 17

Základnej školy v Michalovciach, Krymská 5

Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach, Kpt. Nálepku 16

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

–          kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR

č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

–          vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

–          najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

–          bezúhonnosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.,

–          zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,

–          ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,

–          spracovanie návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy,

–          absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

–          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej školy, na ktorú

sa hlási. V prípade záujmu zúčastniť sa výberového konania na viacerých školách, uchádzač musí

podať žiadosť vrátane ostatných dokladov pre každú školu zvlášť,

–          doklady o vzdelaní a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overené kópie),

–          štruktúrovaný profesijný životopis,

–          potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

–          doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

–          písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.) v rozsahu najviac 4 strán,

–          lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle

§ 10 zákona č. 317/2009 Z.z. (nie staršie ako 3 mesiace),

–          písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

strana 2 z 2

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:  02. júna 2014 do 15.00 hod.

 

na adresu zriaďovateľa:                               Mestský úrad

Odbor školstva, kultúry a športu

Nám. osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej:

„ Výberové konanie + príslušná škola –  neotvárať“.

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,

ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným

uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy písomne v stanovenej lehote.

 

Michalovce 16. 05. 2014

 

 

Viliam Zahorčák

primátor