Slávnostný zápis prvákov 2014

V apríli každoročne vítame v našej škole budúcich prvákov. Formou hry deti preukazujú svoje schopnosti, zručnosti a pripravenosť pre vstup do základnej školy,
Ako každý rok, tak aj tento, vítal našich budúcich prváčikov náš Šašo Šestko.
Na úvod si dal s deťmi malú rozcvičku, aby sa im športové disciplíny plnili oveľa ľahšie.
Po krátkom vystúpení žiakov našej školy sa netrpezliví budúci prváčikovia vrhli do plnení disciplín.
Ich šikovnosť nás všetkých potešila. Všetci sme mali z tohto dňa nezabudnuteľné zážitky a na vás milí predškoláci sa už tešíme v septembri 2014….

SKÔR AKO NASTÚPITE DO ŠKOLY, MOŽETE SI EŠTE SPOLU S RODIČMI PREČÍTAŤ, ČO BY STE UŽ MALI VEDIEŤ AKO BUDÚCI PRVÁCI:
• povedať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska
• samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
• vymenovať členov rodiny a poznať ich prácu
• orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy
• vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy
• osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke
• poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, ich funkciu
• šetrne zaobchádzať s predmetmi
• vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti
• poznať základné farby a rozlišovať doplnkové
• rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a názvy dní v týždni
• poznať znaky ročných období
• poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie…
• vedieť sa správať v prírode
• poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne
• poznať a pomenovať časti svojho tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie
• správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,… )
• správne vyslovovať všetky hlásky
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
• porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
• naučiť sa spamäti krátku básničku alebo pesničku
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
• orientovať sa v priestore, poznať význam slov „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“