Usmernenia k prijímacím skúškam pre školský rok 2013/2014

 

V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/

a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008 o prijímaní

na  štúdium na stredných školách platia nasledovné usmernenia:

 

1. Študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie

špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

–  riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia do      1.2.2014

-zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

do  20.2.2014

–  talentové skúšky sa uskutočnia   25.3. – 15.4.2014

podľa jednotlivých stredných škôl

 

 

2. Ostatné študijné a učebné odbory

riaditeľ SŠ zverejní kritériá pre prijatie na štúdium

na jednotlivé odbory do                           31.3.2014

zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

do 10.4.2014

–  1.kolo prijímacích skúšok – 1. termín       12.5.2014

2.termín 15.5.2014

2.kolo prijímacích skúšok                         17.6.2014