Primárna prevencia

Unplugged program na Slovensku (aj na našej škole)

Dve univerzity SR ( Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ) sa pripojili k riešeniu medzinárodného projektu  EU – Dap ( European Drug Abuse Prevention ), koordinátorom ktorého bol profesor Peer Van Kreeft ( Belgium ). Efektívnosť „Unplugged “ programu, ktorá bola potvrdená v niekoľkých krajinách EU, bude skúmaná aj v podmienkach slovenských základných škôl , ako súčasť riešenia projektu Filozofickej fakulty UPJŠ APVV – 0253 – 11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog.

Program „Unplugged “:

  • Európsky program univerzálnej prevencie užívania návykových látok pre dospievajúcich
  • Cieľovou skupinou sú žiaci šiesteho ročníka ( 11 – 13 rokov )
  • Pozostáva z 12 lekcií
  • Interaktívny program, ktorý sa opiera o model komplexného vplyvu sociálneho prostredia
  • Kombinuje stratégie podávania informácií a rozvoja životných spôsobilostí, so zvyšovaním povedomia o možnom dopade sociálneho vplyvu na užívanie návykových látok u dospievajúcich
  • V školskom roku 2013 /2014 sa do riešenia projektu skúmania efektívnosti programu „Unplugged “  spomedzi  33 vybraných škôl z celého Slovenska zapojila aj naša škola

Doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., vedúca projektu

Mgr. Marianna Berinšterová, koordinátorka výskumu

Mgr. Anna Timková, koordinátor protidrogovej prevencie pre II. stupeň ZŠ, Okružná 17, Michalovce

 

 

Dňa 6.9.2013 prišiel k projektu Unplugged urobiť zber dát zástupca Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Ing. Marián Oros.