Drogy a drogová závislosť sa stávajú závažným sociálnym i zdravotným problémom. Vysoko aktuálna je potreba protidrogovej výchovy už na základnej škole.

Jednou z aktivít v protidrogovej prevencii je aj realizácia:

Európskeho týždňa boja proti drogám ( 12.XI. – 16.XI.2012 )

PROGRAM:

Pondelok:

– Aktualizácia násteniek v triedach ( súťaž tried o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou, ukončenie a vyhodnotenie súťaže – do 30.11.2012 )

– Maľovanie plagátov: „ List droge “ – negatívne účinky drog. Realizácia  v rámci popoludňajších triednych aktivít.

Utorok:

– Zober loptu nie drogy !

– Monitorovanie postojov žiakov k návykovým látkam. Prednáška a beseda: Mudr. M. Hamadejová:  Mládež a návykové
látky,  škodlivosť fajčenia.

Streda:

– Beseda s príslušníkom Mestskej polície v Michalovciach inšp. Krajníkom:

– o kriminalite mladistvých,

–  o sociálno – patologických  javoch, o ich príčinách a následkoch,

–   o šikanovaní.

Štvrtok:

– Jablkom proti drogám.

Piatok:

16.11. „ Medzinárodný deň tolerancie ”: aktivity v triednych kolektívoch  zamerané  na  hodnoty  ľudskej  bytosti – hodnoty priateľstva – čo môžem priniesť a čo prinášam do priateľských vzťahov.

PREVENCIA SA  NÁS  TÝKA !!!

Európsky týždeň boja proti drogám 2012

Drogová závislosť sa chtiac-nechtiac dotýka nás všetkých a stáva sa čoraz pálčivejším problémom predovšetkým mladej generácie. Tieto dôvody vedú spoločnosť k organizovaniu kampane Európsky týždeň boja proti drogám, ktorá sa aj tento rok uskutočnila v druhom novembrovom týždni. Naši žiaci sa aktívnou formou zapojili do celonárodného úsilia formou besied zameraných na prevenciu drogových závislostí a tvorivými aktivitami na vyučovacích hodinách. Pre žiakov boli
pripravené rozmanité aktivity.

1. stupeň:

• pripravili si zdravú desiatu
• vyrobili krásne plagáty s drogovou tematikou
• najmenší si čítali rozprávky na tému Drogy
• športovali a súťažili v zmysle hesla „ V zdravom tele, zdravý duch “
• v triede sa podielali na aktivitách o lepšom poznaní svojich spolužiakov i seba samého