APROGEN Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných

V súčasnosti sa Program APROGEN aplikuje v triedach pre intelektovo nadané deti pri 29 základných školách na Slovensku.

Všetky jeho alternatívne prvky ako i nové formy a metódy práce s nadanými žiakmi aplikujeme v tomto školskom vzdelávacom programe pre intelektovo nadaných žiakov aj v rámci našej školy. Pretože práca s týmito žiakmi prináša mnohé netypické prvky do výchovno-vzdelávacieho procesu považujeme za potrebné stretávať sa s pedagógmi z iných škôl, so psychológmi a rozvíjať si základy našich odborno-teoretických východísk z ktorých vychádzame a ktoré aplikujeme pri práci s nadanými žiakmi v autorskom výchovno-vzdelávacom programe APROGEN, ktorý vypracovala PhDr. Jolana Laznibatová CSc, riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave.

Takéto stretnutie sme zrealizovali 24.októbra 2012 za účasti riaditeľov a učiteľov škôl i odborných zamestnancov CPPPaP z Košického, Prešovského, Žilinského kraja a zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave.

Program stretnutia prebiehal v troch sekciách : primárne vzdelávanie, nižšie sekundárne vzdelávanie a menežment školy s pracovníkmi CPPPaP.

V otvorených hodinách preukázali svoje tvorivé schopnosti a poznatky z využívania najnovších a najmodernejších foriem a metód práce s nadanými žiakmi Mgr. Jaroslava Pillárová, Mgr. Monika Tomovčíková, Mgr. Dáša Marcinčáková, Mgr. Ľudmila Kuliková, Mgr. Marta Paligová, Mgr. Monika Padová, PaedDr. Dana Hamariková, Mgr.Anna Nahálková, Mgr. Ivana Pavlikánová, RNDr. Štefánia Sabolová, PaedDr. Renáta Záborská.