Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 10. 11. 2011 v našej základnej škole konala jubilejná, v poradí už piata, Žiacka vedecká konferencia, ktorá mala názov „Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás.“
Žiaci spolu so svojimi učiteľmi, pripravili témy, ktoré so zápalom a prehľadom prezentovali. Program konferencie bol pestrý a zaujímavý, témy žiakov boli z rôznych oblastí ako zemepis, chémia, výtvarná výchova, matematika, nemecký a anglický jazyk.
Svojou prítomnosťou obohatili program dospelí prednášajúci Ján Uhrín – Rozvoj vidieckej turistiky v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky a MUDr. Izabela Lopúchová – Ako si chrániť zrak. Svoje príspevky tu mali aj bývalí žiaci, ktorým sa mimoriadne darí aj na strednej škole Jakub Šafin a Lukáš Počatko.
Hosťom konferencie bol aj zástupca primátora mesta MuDr. Benjamín Bančej a predseda rady rodičov pán Sokologorský. Prítomným hosťom sa konferencia a príspevky veľmi páčili, žiakom popriali mnoho úspechov dobrých nápadov v budúcnosti.
Tešíme sa na ďalší ročník.