Žiaci 7. ročníka už vedia, že kdekoľvek, kde je teplotný rozdiel, prebieha prenos energie vo forme tepla vedením, prúdením alebo žiarením z teplejšieho na chladnejšie miesto.
Svoje vedomosti a zručnosti uplatnili v projektovej časti na hodine matematiky a fyziky pri zostrojovaní kalorimetra a samotnom meraní tepla.