TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV (TRIEDY S POSILNENÍM VZDELÁVACEJ OBLASTI MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI A ČLOVEK A PRÍRODA)

ŠPORTOVÉ TRIEDY

TRIEDY PRE DETI SO VŠEOBECNO – INTEKTOVÝM NADANÍM

DALTONSKÝ PLÁN

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE / INTEGROVANÉ TEMATICKÉ VYUČOVANIE