Mesto Michalovce: http://www.michalovce.sk/

Školské výpočtové stredisko Michalovce: http://www.svsmi.sk/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/

Štátny pedagogický ústav: http://www.statpedu.sk/sk/Uvod.alej

Ústav informácií a prognóz školstva: http://www.uips.sk/

Národný ústav certifikovaných meraní NÚCEM: http://www.nucem.sk/sk/

Portál Zborovňa: http://www.zborovna.sk/novinky/index.php

Portál Datakabinet: http://www.datakabinet.sk/sk/Home.html

Portál Planéta Vedomosti: http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php

Portál Tuul: http://www.tuul.sk/

ALF TESTY: http://www.programalf.sk/