„Slová UZNANIA a OCENENIA sú pre deti ako slnko a dážď pre kvety.

Nájdite si dnes čas, aby ste povedali vašim deťom, že ich máte radi a povedzte im aj prečo. A potom sa pozerajte na ten zázrak, ako celé rozkvitnú priamo pred vašimi očami.“ (L.R.Knost)

 

 

Sociálny pedagóg

Mgr. Lucia Kudláčová

e-mail: lucia.kudlacova@zsokruzna.sk

 

Konzultačné hodiny :

pondelok        13:00 – 14:00 hod                  

utorok              8:30 – 14:30 hod

-konzultácia v inom čase možná kedykoľvek po e-mailovej dohode

 

Kde sa nachádza:

  • v kabinete tlačiarne na prízemí (dvere vpravo od zborovne)

 

Kto je sociálny pedagóg?

      Sociálny pedagóg je odborný pedagogický zamestnanec, ktorý sa zameriava na všetky deti, či už sa v ich živote vyskytuje nejaký problém ľahkého či závažného charakteru, alebo sú to deti bez vážnejších problémov.

      Jednou z úloh sociálneho pedagóga je monitorovanie stavu všetkých detí, ich sociálneho prostredia a situácie. Prostredníctvom rozličných techník a metód vykonáva najmä primárnu prevenciu, ktorá sa orientuje na všetky deti v škole.

 

Sociálny pedagóg pracuje s dieťaťom individuálne aj skupinovo.

     Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.

     Individuálne pracuje s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Táto práca prebieha v kabinete sociálneho pedagóga, jeho súčasťou je psychodiagnostika, rozhovory s dieťaťom, nácviky a osvojovanie si nových spôsobov správania, sebareflexiu atď.  Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.

     S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov  alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

     Sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí,  svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

     Konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN.

     Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami…

     Pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikane v skupine.

     Vedie evidenciu riešených prípadov.

 

 Preventívna činnosť 

  • prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy.

 

 Čo je cieľom práce sociálneho pedagóga?

     Cieľom práce sociálneho pedagóga je eliminovanie alebo odstránenie všetkých nežiadúcich javov na škole a zabránenie ich ďalšiemu zhoršovaniu.

 

S kým sociálny pedagóg spolupracuje?

     Prioritne so školskou špeciálnou pedagogičkou a školskou psychologičkou. Ďalej s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, mestskou i štátnou políciou, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, priamo s oddelením sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately.