Úlohy školského psychológa na základnej škole

Najpodstatnejšou úlohou školského psychológa je pomoc žiakom, učiteľom a rodičom pri výchove a vzdelávaní. Ďalšie úlohy sú tieto:

– spolupracuje so školou, žiakmi, rodičmi a učiteľmi

– vykonáva besedy na zadané témy ako napríklad Prevencia voči používaniu drog, Šikanovanie, Duševné zdravie a podobne

– vykonáva sociometriu na zistenie klímy v triede z dôvodu prevencie vzniku negatívnych vzťahov a narušenia fungovania žiakov počas vyučovacieho procesu

– poskytuje individuálne a skupinové konzultácie pre potreby žiakov, učiteľov a rodičov

– zameriava sa na problémy obmedzujúce fungovanie v škole ako napríklad poruchy učenia, správania, hyperaktivity a podobne

– navštevuje triedy za účelom pozorovania vhodného, prípadne nevhodného správania, ktoré by mohlo narušiť vyučovací proces

– vykonáva sociálno – psychologický výcvik za účelom zmiernenia napätia, úzkosti alebo možného zaťaženia žiakov

školský psychológ ZŠ Okružná 17, Michalovce – Mgr. Martina Gejgušová  

HRV biofeedback pre školy